ثبت ارشیا

صورتجلسه تغییرات شرکتها و انواع صورتجلسه تغییرات

در پیش گرفتن اقدامات به منظور اعمال تغییرات در شرکت امری رایج در میان شرکت های تجاری به چَشم میخورد. بهتر است شما دوستان را کمی با صورتجلسه تغییرات شرکتها و انواع صورتجلسه تغییرات آشنا سازیم. با ما تا پایان متن همراه شوید.

 

مقصود از صورتجلسه تغییرات شرکتها چیست

 

بهتر است پیش از آن که شما را با انواع صورتجلسه تغییرات شرکتها آشنا سازیم کمی به تعریف و اهمیت آن بپردازیم.

گاه ممکن است شرکاء یک شرکت تجاری، تمایل داشته باشند تا برخی تغییرات را ضمن شرکت خود اعمال نمایند. بدین هنگام است که؛

 • مجمع عمومی عادی .
 • مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده .
 • مجمع عمومی فوق العاده .
 • و نهایتاً هیأت مدیره .

باید جلسه ای را تشکیل دهند و در ارتباط با تغییراتی که مدّ نظر شرکاء است، تصمیم گیری نمایند. مفاد تصمیمات اتخاذی در جلسات قید گردیده ضمن فرمی با نام صورت جلسات تغییرات شرکت نگارش میگردد. آن نیز تحت عنوان سندی حائز اهمیت در راستای ثبت تغییرات شرکت مورد استناد واقع میگردد.

روند ثبت شرکت و روند ثبت تغییرات شرکتها امروزه، به طریق سامانه اینترنتی نهاد ثبت شرکتها صورت میپذیرد. از سویی نیز شرکاء شرکت مؤظف هستند به جهت ثبت تغییرات شرکت، اسناد و مدارکی چون صورت جلسات تغییرات شرکت را در اختیار داشته باشند.

 

 

عناوین مربوط به صورتجلسه تغییرات شرکت

 

همانگونه که در قسمت فوق الذکر متن بیان داشتیم، بسیاری از تغییرات ضمن شرکتهای تجاری نیاز به ثبت دارند. از سویی دیگر هر یک از تغییرات با عنایت به ماهیت خود، نیاز به تنسیق صورتجلسه ویژه دارند.

بهتر است در ادامه ی متن به برخی از انواع صورتجلسه تغییرات شرکت اشاره نماییم، که در حقوق کشور ما بسیار متداول میباشد.

 • صورتجلسه منحل نمودن شرکت ( انحلال شرکت )
 • صورتجلسه مربوط به تغییر نام شرکت
 • صورتجلسه تغییر موضوع شرکت
 • صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت
 • صورت جلسه ایجاد شعب داخلی و خارجی
 • صورتجلسه مربوط به تغییر اعضاء و مدیران شرکت
 • صورتجلسه مربوط به افزایش سرمایه و یا کاهش مقدار آن
 • و در نهایت صورتجلسه مربوط به تغییر نشانی شرکت ( تغییر و جا به جایی اقامتگاه شرکت )

نکته ای که بهتر است شما عزیزان بدان بی توجه نباشید؛

مفاد بسیاری از صورتجلسه های تنظیمی به یک دیگر نزدیک میباشند.از این جهت مواردی همانند؛

 • نام شرکت.
 • محل ایجاد جلسه.
 • تاریخ تشکیل جلسه.

ضمن تمامی نمونه فرم های به ثبت رسانیدن تغییرات شرکت، به یک دیگر شبیه میباشند.

به عبارتی تفاوت در بندهای صورتجلسه تغییرات شرکت در بسیاری از مواقع در بخشی است که عنوان صورتجلسه بدان اختصاص یافته است.

از سویی دیگر بهتر است بدانید که؛

صورت جلسات تغییرات شرکت با توجه به نوع شرکت تجاری امکان دارد با یک دیگر تفاوت هایی را داشته باشند. بهتر است ضمن این مطلب شما را با توجه به مهم ترین و متداول ترین شرکت تجاری، (شرکت سهامی خاص) آشنا سازیم.

 

صورتجلسه مربوط به تغییر نام شرکت

 • ذکر تاریخ و ساعت ایجاد جلسه.
 • ذکر محلی که جلسه در آن تشکیل میشود.
 • نام کنونی شرکت شما به همراه شماره ثبت شرکت.
 • ذکر نام و مشخصه ها و سِمت حضار در جلسه تشکیل شده.
 • قید نام پیشین و پا فشاری بر جایگزینی اسم جدید شرکت شما.
 • تأکید نمودن بر اصلاح اساسنامه بنا بر نام جدید شرکت.
 • بخشش وکالت به یکی از شرکاء شرکت به منظور ثبت تغییرات شرکت در نهاد ثبت شرکتها.
 • و در نهایت امضای حضار در جلسه.

 

صورتجلسه مربوط به تغییر موضوع شرکت

 • ذکر تاریخ و ساعت ایجاد جلسه.
 • ذکر محلی که جلسه در آن تشکیل میشود.
 • نام کنونی شرکت شما به همراه شماره ثبت شرکت.
 • ذکر نام و مشخصه ها و سِمت حضار در جلسه تشکیل شده.
 • قید موضوع پیشین شرکت و موضوع جدید شرکت و پا فشاری بر جایگزینی موضوع جدید.
 • تأکید نمودن بر اصلاح اساسنامه بنا بر موضوع جدید شرکت.
 • بخشش وکالت به یکی از شرکاء شرکت به منظور ثبت تغییرات شرکت در نهاد ثبت شرکتها.
 • و در نهایت امضای حضار در جلسه.

 

صورتجلسه مربوط به نقل و انتقال سهام و یا خروج یکی از اعضاء از شرکت

 • ذکر تاریخ و ساعت ایجاد جلسه.
 • ذکر محلی که جلسه در آن تشکیل میشود.
 • نام کنونی شرکت شما به همراه شماره ثبت شرکت.
 • ذکر نام و مشخصه ها و سِمت حضار در جلسه تشکیل شده.
 • قید نمودن مشخصات مربوط به شریکی که تمایل به خروج از شرکت را دارد. قید نکاتی چون نقل و انتقال سهام او به سایر شرکاء با بیان تعداد و مقدار سهام و نیز مشخصه های مربوط به شریک انتقال گیرنده الزامی میباشد.
 • تأکید نمودن به اصلاح اساسنامه بنا بر نقل و انتقال سهام شرکت.
 • بخشش وکالت به یکی از شرکاء شرکت به منظور ثبت تغییرات شرکت در نهاد ثبت شرکتها.
 • و در نهایت امضای حضار در جلسه.

 

صورت جلسه مربوط به افزایش سرمایه و یا کاهش مقدار آن

 • ذکر تاریخ و ساعت ایجاد جلسه.
 • ذکر محلی که جلسه در آن تشکیل میشود.
 • نام کنونی شرکت شما به همراه شماره ثبت شرکت.
 • ذکر نام و مشخصه ها و سِمت حضار در جلسه تشکیل شده.
 • بیان ادله لزومکاهش مقدار سرمایه و یا افزایش آن، میزان سرمایه پیشین و جدید خود و نوع سرمایه اتخاذی.
 • معین نمودن عناصر اجرایی به منظور افزایش یا کاهش سرمایه و زمان مورد نیاز در راستای روند عملی گردیدن تغییر سرمایه شرکت.
 • تأکید نمودن بر اساسنامه بنا بر سرمایه جدید شما.
 • بخشش وکالت به یکی از شرکاء شرکت به منظور ثبت تغییرات شرکت در نهاد ثبت شرکتها.
 • و در نهایت امضای حضار در جلسه.

 

صورتجلسه مربوط به تغییر نشانی شرکت

 • ذکر تاریخ و ساعت ایجاد جلسه.
 • ذکر محلی که جلسه در آن تشکیل میشود.
 • نام کنونی شرکت شما به همراه شماره ثبت شرکت.
 • ذکر نام و مشخصه ها و سِمت حضار در جلسه تشکیل شده.
 • قید نشانی قبلی شرکت و نشانی جدید شرکت و پافشاری بر جایگزین گردیدن نشانی جدید شرکت که باید دربرگیرنده ی نشانی دقیق و کامل باشد.
 • تأکید نمودن بر اصلاح اساسنامه بنا بر نشانی جدید شرکت.
 • بخشش وکالت به یکی از شرکاء شرکت به منظور ثبت تغییرات شرکت در نهاد ثبت شرکتها.
 • و در نهایت امضای حضار در جلسه.

 

با توجه به آنچه که در قسمت فوقانی بیان داشتیم، تنسیق صورتجلسه تغییرات شرکت گامی حائز اهمیت در راستای ثبت تغییرات شرکت میباشد. بر همین اساس لازم است شما دوستان عزیز، در اتخاذ گونه صحیح فرم صورتجلسه و نیز عنوان آن و تنسیق صریح و دقیق صورتجلسه تمامی تلاش خود را به عمل آورید .

 

تاریخ : 1400.02.02
نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  خدمات ثبتی
بالا
ثبت ارشیا
ثبت شرکت ارشیا