جایگاه A

لیست جدید در جهت شفاف سازی

فهرست اعضای شوراها شامل؛ اعضای شوراهای تخصصی معاونت توسعه و فناوری و مطالعات سینمایی، شوراهای تخصصی معاونت ارزشیابی و نظارت ،هیأت امنا و هیأت عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، هیأت امنا و هیأت مدیره موزه سینما،هیأت مدیره خانه سینما ، هیأت امنا ، هیأت مدیره و شورای علمی مدرسه ملی سینما، هیأت امنا ، هیأت عامل و شورای ارزشیابی و حمایت موسسه رسانه های تصویری، هیأت امنا ، هیأت عامل و شوراهای تخصصی بنیاد سینمایی فارابی، اعضای مجمع و هیأت عامل موسسه سینما شهر، هیأت امنا و هیأت مدیره و شوراهای تخصصی انجمن سینمای جوانان ایران و هیأت امنا و هیأت عامل و اعضای شورای سیاستگذاری موسسه هنر و تجربه می‌باشد.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا