جایگاه A

تشریح معیارهای طراحی

افراد فضاهای گسترده‌ای را تهیه کردند؛ زیرا زمین‌ها ارزان‌تر بود و ساختمان‌های گسترده‌تری می‌توانستند بسازند و با ایجاد فضاهای رفاهی و امکانات، فضای زیادتری به دانشگاه داده می‌شد، اما امروز نگاه به دانشگاه‌ها تغییر پیدا کرد و دانشگاه‌ها به مراکز اجتماعی و شهری تبدیل ‌شدند. 

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه تا زمانی که ما در طراحی دانشگاه‌ها یک نگاه جامع نداشته باشیم، به نقشی که درآینده و در جامعه خواهند داشت، نخواهیم رسید، اظهار کرد: دانشگاه‌ها در یک دوره تنها نقش آموزشی داشتند و به دنبال مقاله و اختراع بودند؛ اما امروز صحبت از دانشگاه‌های کارآفرین و دانشجویان خلاق و نوآور است، به عبارتی این دانش باید به نیازهای جامعه برسد و فقط در یک فضای بسته آموزش و پژوهش اتفاق نیفتد.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا